Reklámajándék, céges ajándéktárgyak óriási választéka!

Ajánlatkosár

üres

My Cart -

üres
My Cart: (0)
Reklámajándékok

CYM Kft, mint a www.cym-reklamajandek.hu üzemeltetője

Általános Szerződési Feltételek

Érvényes 2018. január 1-től visszavonásig

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

(1) Az Általános Szerződés Feltételek (ÁSZF) a Szállító és Vevői közötti üzleti kapcsolatokra vonatkoznak. A CYM Kft. (8312-Balatonederics, Újhegy hrsz. 1633, adószám: 13044309-2-19), továbbiakban Szállító, érvényes adószámmal rendelkező vállalatok, vállalkozások, vagy egyéni vállalkozók számára végez értékesítést. Az ÁSZF érvényes bármely Vevő bármely vásárlására.

(2) A felek között általában a weboldalon, vagy más írásos formában leadott megrendelés hivatalos visszaigazolásával jön létre szerződési viszony.

(3) Az ÁSZF-ben meghatározott feltételeket a Vevőkkel kötött egyedi megállapodások egyedi feltételeket határozhatnak meg.

(4) A felek közti szerződés létrejöttét követően bármilyen nyilatkozat értesítés (pl. határidők módosítása, hiány/kár bejelentése, szerződés felmondása) kizárólag írásban történhet.

(5) A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő által, felé továbbított megrendelések szerinti, és a szállítási szerződés részét képező rendelés visszaigazolással elfogadott termékszállítást elvégzi. A Vevő vállalja, hogy a megrendelt terméket átveszi és a szerződés szerinti vételárat megfizeti.

(6) Az egyedi megrendelés leadásával – eltérő nyilatkozat hiányában - a Vevő elismeri, hogy a rendelés leadását megelőzően megismerte, és kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

(7) A Szállító jogosult az ÁSZF rendelkezésit módosítani azzal, hogy a már folyamatban lévő szállításokra a megrendeléskori ÁSZF rendelkezései az irányadók.

 

2. Szerződéskötés

(1) A Szállító honlapján, valamint a katalógusaiban feltüntetett termékleírások és specifikációk nem járnak semmiféle ajánlati kötöttséggel (ajánlati kötelezettségre való felhívás).

(2) A felek között a szerződés a Vevő írásbeli megrendelésének Szállító általi, azonos tartalmú, írásbeli visszaigazolásával jön létre.

(3) A megrendelés történhet:

a. a www.cym-reklamajandek.hu weboldalon keresztül történő megrendeléssel, melyre az ott meghatározott szabályok az irányadók;

b. A Szállító ügyfélszolgálatán e-mailben, mely esetben a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók;

(4) A weboldalon keresztül történő megrendeléshez regisztráció szükséges. A regisztráció során a vállalkozás számlázási és szállítási adatainak megadása kötelező. Az itt rögzített adatokat Szállító kizárólag a számlázási és szállítási tevékenységhez használja fel, azokat harmadik félnek át nem adja. A Vevő köteles a jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben a jelszó a Vevőnek felróhatóan illetéktelen személy tudomására jut, az ebből eredő károkért a Szállító felelősséget nem vállal.

(5) A Szállító ügyfélszolgálati elérhetősége a weboldalon a „Kapcsolat” parancsikon alatt található.

 

3. Fizetési feltételek, a fizetés módja, határideje

(1) A termékek nettó árai a Szállító www.cym-reklamajandek.hu  weboldalon kerül kihirdetésre. A magyarországi árak esetén mindenkori jogszabályok alapján megállapított ÁFA kerül felszámításra. Magyarországon kívüli szállítás esetén az ÁFA fizetési kötelezettség és annak mértéke a vonatkozó szabályok szerint kerül felszámításra.

(2) A számlázás az áru szállításra történő átadásakor történik meg. Előre fizetés esetén Díjbekérő (Proforma) vagy Előlegszámla számla kerül kiállításra.

(3) Egyedi árajánlat kiadása a termékek vonatkozásában az ügyfélszolgálatnál kezdeményezhető.

(4) Szállító a Vevő fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot számít fel, melynek mértéke éves 20 %, felszámításának módja tekintetében Szállító a Ptk. 301/A.§-ban meghatározottak szerint jár el. Szállító fizetési késedelem esetén, a második írásbeli felszólításért 500 Ft (Ötszáz Forint) + ÁFA, a harmadik írásbeli felszólításért 12.800 Ft (tizenkettőezer-nyolcszáz Forint) + ÁFA kezelési költséget számít fel. Amennyiben a fizetés Szállító a harmadik felszólítására sem történik meg, úgy Szállító jogosult a követelés behajtására pénzbehajtó céget igénybe venni, melynek költségei a Vevőt terhelik.

(5) Amennyiben a szerződés megkötését követően vélelmezhető, hogy a vételár Vevő általi kiegyenlítését veszély fenyegeti a Vevő fizetési teljesítőképessége miatt, vagy Vevő bármely korábbi fizetési kötelezettségével késedelembe esett, úgy Szállító jogosult a szállítást megtagadni és a szerződéstől elállni, vagy a szállítást felfüggeszteni.

(6) A fizetés az alábbi módokon történhet:

a) Banki átutalással a Szállító számlán megadott pénzforgalmi jelzőszámára;

b) Készpénzzel a szállításkor (Utánvét vagy a Bemutató teremben történő átvételkor).

 

4. Szállítási költségek

(1) A Szállító termékmintát kizárólag vásárlás keretében tud biztosítani. A termékmintát – hibás teljesítés esetét kivéve – a Szállító nem veszi vissza.

(2) A szállításokat Szállító az általa meghatározott fuvarozóval bonyolítja le. Szállító lehetőséget kínál arra, hogy Vásárló, saját költségén bármely más szállítóval kérje a megrendelés teljesítését.

(3) A szállítás 50.000 Ft + ÁFA érték felett ingyenes. 50.000 Ft + ÁFA rendelési érték alatti kiszállítás esetében csomagonként 1.800 Ft + ÁFA szállítási költség kerül felszámításra. Az 1.800 Ft + ÁFA szállítási költség részteljesítés esetén is felszámításra kerül.

(4) A szállítási költségekkel együtt kerül elszámolásra a csomagolási költség, a fuvarozási okmányok költsége valamint a normál szállítás keretein belül felmerülő szállítási és kézbesítési költség. A szállítás célországától függően felmerülő esetleges vámköltségek a Vevőt terhelik, a vámokmányok kiállítása a Vevő feladata. A sürgős megrendelésből adódó többletköltségek (expressz küldemény, futárszolgálat vagy ehhez hasonló szolgáltatás) minden esetben a Vevőt terhelik.

 

5. Vevő általi beszámítás, visszatartási jog

Szállító követeléseivel szembeni beszámításra Vevő csak akkor jogosult, ha a Vevő ellenkövetelése jogerős bírói határozat alapján megállapításra került, vagy ha azt a Szállító elismerte és nem vitatja, elfogadta. Vevő a beszámítási jogát csak a Ptk. 296.§ - 297. § szerinti esetekben a jelen ÁSZF-el összhangban gyakorolhatja.

 

6. Szállítási határidő és szállítási késedelem

(1) A szállítási időpontok, illetve szállítási határidők kizárólag kötelezettség nélküli nyilatkozatok, kivéve, ha azokat a Felek közösen kifejezetten kötelező érvényűnek állapítják meg. Szállító általános, nem kötelező szállítási határideje készleten lévő termékek esetén 1-6 munkanap. Az országonkénti általános szállítási határidőkről az Ügyfélszolgálat ad tájékoztatást.

(2) A szállítási késedelem a jogszabályban előírt rendelkezések alapján kerül meghatározásra.

(3) Ha Szállító egy kifejezetten kötelezőként megállapított szállítási határidővel a számára felróható okból késedelembe esik, Vevő köteles egy legalább 5 (öt) napos póthatáridőt megjelölni a megrendelés teljesítése céljából. Ha Szállító ezt a határidőt múlni hagyja, úgy Vevő jogosult az adásvételi szerződéstől elállni.

(4) Ha a Szállító a kötelező szállítási határidőket rajta kívül álló okból nem tudja betartani, erről haladéktalanul értesíti Vevőt és egyúttal új várható szállítási határidőt ad meg. Ha Szállító teljesítése az új szállítási határidőn belül sem történik meg, úgy vevő jogosult egyoldalúan, részben vagy egészben elállni a szerződéstől, Szállító pedig köteles a már kifizetett ellenszolgáltatást azonnal visszatéríti.

 

7. Szállítás, kockázat átszállása, elfogadás, elfogadási késedelem

(1) A teljesítés raktárról történik, mely egyben a teljesítés helye is. Vevő kérésére a termék egy másik rendeltetési helyre kerül/kerülhet leszállításra.

(2) A termék elvesztésének vagy megrongálódásának kockázatából adódó felelősség a teljesítés pillanatában, másik rendeltetési helyre történő szállítás esetén pedig a termék speditőrnek, fuvarozónak vagy más, a kiszállítást végző

személynek vagy intézménynek történő átadásakor száll át Vevőre.

(3) Ha Vevő termék átvételével késedelembe esik, vagy az azzal kapcsolatos közreműködést elmulasztja, vagy Szállító szállítmánya bármely más Vevőnek felróható okból késedelembe esik, úgy Szállító jogosult az emiatt keletkezett károkért, beleértve a többletköltségeket (pl. tárolási költségeket) kártérítést követelni.

 

8. A tulajdonjog fenntartása

(1) A megrendelés teljesítése a tulajdonjog fenntartása mellett megy végbe. Szállító fenntartja termékeinek tulajdonjogát a teljesítésből származó összes követelésének megfizetéséig.

(2) Késedelmes fizetés esetén Szállító jogosult a szerződéstől való elállás hiányában a termékek visszaszolgáltatását kérni. Vevő birtokvédelmi jogáról az ilyen esetekre lemond.

(3) Vevő Szállító követeléseinek biztosítékaként Szállítóra ruházza át Vevő vásárlóival szembeni követeléseit, mely a feldolgozott vagy emblémázott termékre is érvényes.

 

9. Színmegjelölések és méretek

(1) Szállító kiadványaiban (katalógus, internet, stb.) meghatározott színmegjelölések nem tartoznak egységes szabványok hatálya alá, azok tájékoztató jellegűek. Származási helytől függően a beszerzett termékek színei változnak. Ezen adatok alapján nem lehet tényleges színekre következtetni.

(2) A fentiek alapján a tényleges színeltérések nem szolgálnak alapul kártérítési igény vagy hibás teljesítésből származó igény érvényesítésére, amennyiben a leszállított termék árnyalattól független színben (pl. piros) a megrendelésnek megfelel. Ez nem befolyásolja a termék visszaküldésének szabályait a 12. pont alapján.

 

10. Hibás teljesítés

(1) Amennyiben a leszállított termék nem a megállapodott minőségű, mennyiségű, vagy rendeltetésszerű használatra, felhasználásra nem alkalmas, vevő a Ptk. 306.§ szerinti, a hibás teljesítésre vonatkozó szabályait érvényesítheti. Vevő köteles a hibás teljesítés kijavítására megfelelő póthatáridőt biztosítani.

(2) Vevő hibás teljesítéssel kapcsolatos igénye érvényesítésének előfeltétele, hogy Vevő eleget tett a törvény szerinti ellenőrzés és kifogás emelés követelményeinek. A nyilvánvaló hibákat haladéktalanul, de legkésőbb 7 (hét) munkanapon belül kell írásban jelezni és megkifogásolni, rejtett hibák esetén az ismertté válásukat követően egy éven belül kell jelezni azt a Szállító felé. Vevő vagy Vevő által megbízott emblémázó üzem köteles a terméket emblémázás előtt megvizsgálni az esetleges hibák megállapítása céljából.

(3) A megkifogásolt terméket Vevő egy meghatározott időpontban és helyszínen köteles Szállítónak átadni.

(4) A hibás teljesítés orvoslása a vevő választása alapján a hiba javításával vagy hibátlan cseretermék szállításával megy végbe. Ilyen esetben Vevő sem a vételár csökkentésére, sem pedig a szállítástól való elállásra nem jogosult. Amennyiben a hiba kijavítása három alkalommal is eredménytelen lesz Vevő - választása alapján - jogosult a vételár csökkentésére vagy a szerződéstől való elállásra.

(5) Hibás teljesítés esetén Vevő a Ptk. szerinti kártérítési igényét csak abban az esetben érvényesítheti, amennyiben az utólagos teljesítés sikertelen volt.

 

11. Egyéb felelősség

(1) Amennyiben jelen ÁSZF rendelkezéseiből más nem következik, a felek kötelezettségeik megszegése esetén a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint felelnek az általuk okozott kárért.

(2) Szerződésszegés esetén Vevő elállási jogát kizárólag a jelen ÁSZF-ben illetve a Ptk. 306.§-ban foglaltak alapján gyakorolhatja.

 

12. A termék visszaküldése

Szállító a nem hibás teljesítéssel kiszállított termékeket NEM VÁSÁROLJA vissza. Üzleti megfontolásból Szállító kivételes esetekben, egyedi megállapodással fogad csak visszárut.

(1) Amennyiben a termék visszaküldésének oka hibás teljesítés, úgy a visszaküldéssel kapcsolatos szállítási költségek a Szállítót terhelik. Vevő a 12. pont (1) bekezdésében meghatározott feltételek alapján visszaküldött termék után kérésének megfelelően, annak ellenértékének megfelelő jóváírást kap.

 

13. Elévülés

A felek egymással szembeni követelései a Ptk.-ban meghatározott rendelkezések szerint évülnek el, amennyiben arról a felek külön írásban nem állapodtak meg.

 

14. Alkalmazandó jog, joghatóság, irányadó nyelv

(1) A jelen ÁSZF-re és az ennek alapján kötött egyedi szerződésekre Magyarország jogszabályai, elsősorban a Ptk. rendelkezései az irányadók. A felek kizárják az ENSZ kereskedelmi jogának alkalmazását.

(2) A felek a köztük keletkezett vitát elsősorban békés úton kívánják rendezni. Békés rendezés hiányában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el a jogvita eldöntése során.

(3) A jelen ÁSZF magyar és angol nyelven készült. Bármely vita esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

 

15. Részleges érvénytelenség

(1) Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése egészben vagy részben érvényét veszti, a fennmaradó rendelkezések vagy azok részeinek rendelkezései érvényben maradnak. A hatálytalan vagy hiányzó rendelkezések helyébe a megfelelő törvényes rendelkezések lépnek.

 

Bejelentkezés